Membership

membership form

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
MEMBERSHIP TYPE
(केन्द्रिय सदस्य बन्न को लागि कम्तिमा १ कार्यकाल जिल्ला कमिटिमा काम गर्नु पर्नेछ । )
( प्रत्येक सदस्यले रु १००० सदस्यता सुल्क बुझाउनु पर्नेछ र केन्दिय कमिटिबाट सदस्यलाई परिचय पत्र प्रधान गरिने छ । )